Herkomst van de naam Silve

De naam van ons bedrijf is ontleend aan een begrip uit de beheerspraktijk van de zeer kleinschalige, gemengde Zwitserse en Franse uitkapbossen. In deze bossen, die overigens qua soortensamenstelling en structuur sterk afwijken van onze Nederlandse bossen, wordt het beheer gekenmerkt door een in de tijd en over de gehele oppervlakte permanente sturing van oogst, doorgroei en verjonging. De verantwoordelijke beheerders, die vaak tientallen jaren aan "het bewind bleven" lieten zich ondanks hun uitgebreide ervaring met het bosbeheer graag controleren door de resultaten van een periodieke monitoring. Door deze herhaalde metingen te koppelen aan hun beheerservaring leerden zij hun maatregelen beter aan te passen aan de dynamiek van het bos enerzijds en de vraag naar producten en diensten vanuit de maatschappij anderzijds. De manier, waarop dit controlemechanisme werd uitgevoerd, was zodanig, dat de resultaten van de metingen, bijvoorbeeld voorraad en lopende bijgroei, eigenlijk niet helemaal in echte kubieke meters hout werden weergegeven, maar in nagenoeg daaraan gelijk te stellen equivalenten daarvan. Om rekenschap te geven van deze (welhaast te verwaarlozen) discrepantie gaf men de inventarisatieresultaten niet in m3 weer, maar verzon men een nieuwe naam voor deze eenheid: de silve.

Met de keuze van de naam Silve willen wij enkele aspecten van ons werk benadrukken, die u, naar wij hopen, terugvindt in onze "producten".

In de eerste plaats is er de fascinatie voor hetgeen de combinatie van een betrokken menselijk beheer van natuurlijke systemen, zoals onze bossen, kan opleveren. Zoals de "Plenterwälder" in de Middel Europese landen. Maar ook de kwaliteitseiken in het Liesbos, de 40 meter hoge douglasbomen in het Speulder- en Sprielderbos, de zwarte specht als symbool voor de terugkeer van het bos in Nederland, een geslaagde natuurlijke verjonging van grove den op het landgoed Molenbeek, de dennengeur in de duinen van Schoorl enzovoorts.

In de tweede plaats is er de constatering, dat hoe lang men ook ergens het beheer voert over bossen en natuurterreinen, er altijd behoefte is aan objectieve en betrouwbare gegevens over het functioneren van die terreinen. Primair vanuit de professionaliteit van de beheerder, maar in onze moderne samenleving ook steeds meer vanuit de noodzaak om over het gevoerde beheer en de kwaliteiten van het terrein te kunnen communiceren.

Ten derde is er de onderkenning, dat beheers- en beleidsondersteunende informatie moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Niet alleen moet alles de juiste naam hebben, de silve of de kubieke meter, maar er dient ook inzicht te zijn in de zuiverheid, betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van kwantitatieve informatie.

Ten vierde is er naast de technische discussie over getallen, normen, criteria en kencijfers onze behoefte om ook in kwalitatieve beoordelingen, redeneringen en discussies de waan van de dag te toetsen aan verifieerbare informatie. Om te zorgen, dat beslissingen om het goede te behouden en het slechte te verbeteren altijd zijn onderbouwd met de beschikbare kennis en heldere standpunten.

En tenslotte is er de wetenschap, dat kennis zich zal verbreden, de toekomst ons nieuwe inzichten zal verschaffen, de omstandigheden zullen wijzigen. Wij zien het als onze uitdaging om die ontwikkelingen te volgen, te meten, over te dragen en te benutten.