’Populier in het Nederlandse bos en landschap’

In het rapport ’Populier in het Nederlandse bos en landschap: Uitgespeelde rol of ruimte voor nieuwe kansen?’ geven Jop de Klein en Femke Dolstra een overzicht van de diverse aspecten rond de afname van de populier uit bos en beplanting. Redenen zijn onder andere het geringe vertrouwen in de ecologische waarde van de populier en de beheerskosten van populieren wegbeplantingen.
In het rapport komen aan de orde de houtmarkt, de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de populier, de ecologische waarde en het beheer van bos en beplantingen met populier. De auteurs bespreken daarnaast allerlei initiatieven en beheersopties die gericht zijn op het behoud van de populier in het Nederlandse buitengebied.

Het rapport is opgesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en is uitgegeven als publicatie van de Directie Kennis van dit ministerie.
U kunt ons benaderen voor een (gratis) exemplaar.


Populier in het Nederlandse bos en landschap

~

’Over de schaal van bosbeheer en het niveau van planning’

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft Silve een onderzoek uitgevoerd naar de meerwaarde van differentiatie in klein– en grootschalig beheer van het Nederlandse bos’. De insteek: het bewaren en waar mogelijk vergroten van de biodiversiteit in de Nederlandse bossen. Femke Dolstra en Henny Schoonderwoerd voerden dit onderzoek uit en legden de resultaten vast in het rapport ’Over de schaal van bosbeheer en het niveau van planning’. Het rapport behandelt onder meer de verschillen tussen kleinschalig en grootschalig bosbeheer, de biodiversiteit in Nederlandse bossen en de differentiatie van de schaal van bosbeheer op regionaal niveau. Food for thought, volgens het Vakblad Natuur, Bos en Landschap (november 2009).

Het rapport is verschenen als publicatie van de Directie Kennis en Innovatie van het Ministerie van LNV.
U kunt ons benaderen voor een (gratis) exemplaar.

 

Rapport Over de schaal van bosbeheer en het niveau van planning

~

Some information on the forest monitoring system SyHI / Woodstock

Sometimes people ask us for information on SyHI / Woodstock forest monitoring in English. Click here if you are struggling with the Dutch language, but still are interested in how forest inventory and monitoring is done in the Netherlands.

~

Nieuw monitoringsysteem voor (relatief) kleine bosgebieden

Grote bosgebieden (boswachterijen, beheerseenheden) worden in Nederland gemonitord met behulp van periodiek uitgevoerde, steekproefsgewijze inventarisaties (Woodstock, SyHI). Veel kleinere bosgebieden worden nog niet kwantitatief gevolgd in hun ontwikkeling, omdat de kosten voor kleinere gebieden relatief (t.o.v. hun areaal) te hoog worden bevonden. Die relatief hoge kosten worden veroorzaakt door het gegeven dat er voor een betrouwbare monitoring een behoorlijk aantal steekproefpunten bemonsterd moet worden. Dit aantal is voor een belangrijk deel onafhankelijk van de grootte van het te meten object.

Silve heeft nu een nieuw systeem ontwikkeld, dat het mogelijk maakt tegen gereduceerde kosten toch een verantwoorde monitoring uit te voeren in bezittingen van enkele tientallen hectares. De eerste inventarisaties met dit systeem zijn uitgevoerd in de bossen van Doorwerth, Austerlitz, Noorderbroek (Slangenburg) en Soestduinen. De output van het systeem is vergelijkbaar met die van Woodstock en SyHI. Bent u ge´nteresseerd in het monitoren van uw bos en bent u benieuwd naar dit nieuwe systeem en de kosten daarvan, neemt u dan gerust contact met ons op.

~

Klimaatonderzoek

Silve en FutureWater onderzoeken de ruimtelijke aspecten van de gevoeligheid van Nederlandse bossen voor te verwachten toekomstige klimaatsveranderingen.

Kijk op www.futurewater.nl/geobos voor meer informatie.

~

Koolstofvastlegging

Silve ontwikkelt voor het Staatsbosbeheer een rekenmodel waarmee de jaarlijkse hoeveelheid in de bossen vastgelegde CO2 kan worden bepaald op basis van de informatie die uit de SyHI inventarisaties komt. 

~

Publicatie SyHI / Woodstock

SyHI (of Woodstock) is een door Silve ontworpen methode waarmee periodiek de eigenschappen van een bosgebied worden gemeten in een systematisch over het gebied uitgelegd net van steekproefpunten. Jop de Klein en Henny Schoonderwoerd beschrijven hun ervaringen met dit systeem in een recent nummer van het Vakblad Natuur Bos en Landschap. Dit artikel kunt u downloaden via de website van het vakblad ( www.vakbladnatuurboslandschap.nl ).

~